KALINO JUZEFAS, pulkininkas

Juzefas (Juozas) Kalino gimė 1881 m. liepos 1 d. Kaune. Jis buvo kilęs iš senos Lietuvos totorių bajorų giminės. 1900 m. baigė Tverės kavalerijos karo mokyklą. Rusijos kariuomenėje tarnavo 14-ajame ulonų pulke – buvo mokomosios komandos viršininkas. 1900 m. tapo kornetu, 1904 m. pakeltas į poručikus, 1908 m. – į rotmistrus.

Dalyvavo Rusijos-Japonijos kare, buvo sužeistas. Nuo 1906 m. tarnavo 19-ajame Dono kazokų pulke, vėliau buvo 3-iojo dragūnų pulko eskadrono mokomosios komandos vadas. 1914 m. kulkosvaidžių komandos viršininkas. Dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare su vokiečiais, kovojo Rytų Prūsijoje, Lietuvoje, Rumunijoje, Besarabijoje, 1916 m. pakeltas į papulkininkius, 1917 m. – į pulkininkus.

Po revoliucijos Rusijoje grįžo į Lietuvą. 1919 m. sausio 21 d. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas atsargon prie Kauno komendantūros. 1919 m. kovo 29 d. paskirtas į karo mokyklą vyr. kavalerijos instruktoriumi. 1919 m. spalio 18 d. suteiktas pulkininko laipsnis. 1920 m. rugsėjo 3 d. paleistas į atsargą. 1922 m. laikinai sugrąžintas – tarnavo 3-iajame dragūnų „Geležinio Vilko“ pulke.

Mirė 1933 m. Tų pat metų gegužės 11 d. išbrauktas iš atsargos karininkų sąrašų.

Apdovanotas Rusijos kariuomenėje Šv. Stanislovo 2-ojo ir 3-iojo laipsnio, Šv. Anos 2-ojo, 3-iojo ir 4-ojo laipsnio, Šv. Vladimiro 4-ojo laipsnio ordinais. Žmona – Zofija Rizvanavičiūtė, turėjo vaikus: sūnų – Dovydą, dukras – Alioną ir Tamarą.