Chaleckų šeima

Chaleckų šeima. Imamas Jonas, žmona Emilija ir dukros Elena ir Rozalija, 1934 m.

Chaleckas Jonas gimė 1893-10-28 (11-09) Vilkaviškio aps. Vinkšnupių kaime Chalecko Leono ir Salomėjos Elijaševičiūtės, Lietuvos totorių šeimoje. Tėvas 1887–1915 metais buvo Vinkšnupių totorių mečetės imamas. Sūnus Jonas 1913 metais baigė Marijampolės gimnaziją ir gavo pradinių mokyklų mokytojo specialybės pažymėjimą Nr. 277, „Ecole du génie civil“ diplomą Pracūzijoje. Stengėsi pramokti svetimų kalbų, be jam žinomų rusų ir baltarusių. Privalomą tikybos kursą įsisavino pas tikybos mokytojus M. Bazarauską ir Chalecką Leoną prieš karą Lietuvoje, karo metais Rusijoje.
Pirmo pasaulinio karo metais šeimą ištrėmė į Rusiją. Mečetę, likusią valdžios priežiūroje ir „globojamą“ komiteto, vandalai apvogė. Jie išlupo langus, durų užraktą. Iš kapinių pagrobė du vertingus paminklus, išardė keletą kapaviečių ieškodami brangenybių. Kriminalinė policija pas vietinius bolševikinių įsitikinimų gyventojus rado nusikaltimo įkalčius (iš paminklų padarytus tekilus ir kt.). Bylas perdavė teismui.