LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Tautinių bendrijų atstovais

 

2011 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Tautinių bendrijų tarybos, švenčiančios įsteigimo 20-metį, atstovais ir padėkojo už 1991 metais Lietuvai pareikštą ištikimybę, kuri tais laikais ypač padėjo didžiajai daliai Lietuvos tautinių mažumų gyventojų geriau suprasti nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo reikšmingumą ir drąsiau stoti šalies nepriklausomybės pusėn. Nuo seno šalia lietuvių Lietuvoje gyveno daugelio tautų atstovai – jų įsikūrimo Lietuvoje istorija skirtinga, vieni nuo seno čia gyveno, kitus didieji Lietuvos kunigaikščiai Gediminas ir Vytautas Didysis pakvietė čia įsikurti; kas vedė ar atitekėjo, kas patys norėjo čia atsikelti, todėl, Prezidentė pabrėžė, labai svarbu visoms Lietuvos tautoms darniai sugyventi, suprasti ir gerbti vieniems kitus ir ugdyti savo vaikus Lietuvos patriotais ir dorais piliečiais. Prezidentės nuomone, siekiant darnios Lietuvos visuomenės plėtros, visų Lietuvoje gyvenančių tautų sanglauda labai svarbi. Lietuvos visuomenėje svarbu ugdyti visuomenės pilietiškumą, puoselėti ir skleisti informaciją apie visų Lietuvoje gyvenančių tautinių bendrijų kultūrą, papročius, tradicijas ir informavimą apie nematerialiosios kultūros paveldą, taip pat sudaryti Lietuvos tautinių mažumų gyventojams sąlygas išmokti valstybinę kalbą, skatinti nevyriausybinių organizacijų neformalaus kultūrinio ir pilietinio ugdymo projektinę veiklą.

Susitikime dalyvavo Tautinių bendrijų tarybos nariai, įeinantys į Tautinių mažumų reikalų koordinavimo komisiją prie Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko: Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas, Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas Mahiras Gamzajevas, Lietuvos rumunų kultūros bendrijos „Dačija“ pirmininkė Lučija Bartkienė, Slavų estetinio lavinimo centro Kaune pirmininkė Jelena Berežok, Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Adas Jakubauskas, Lietuvos latvių visuomeninių organizacijų koordinacinės tarybos pirmininkė Gunta Ronė, Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytienė, Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo pirmininkas, Vilniaus m. baltarusių klubo „Siabryna“ pirmininkas Romanas Voinickij. Į susitikimą taip pat buvo pakviestos pirmosios kadencijos 1991 m. Tautinių bendrijų tarybos narės – Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugijos pirmininkė Marija Rubaževičienė, Lietuvos estų draugijos pirmininkė Lija Urman.

Tautinių bendrijų tarybos atstovai su Lietuvos Respublikos Prezidente aptarė ir konkrečias Lietuvos tautinių mažumų problemas – Tautinių mažumų įstatymo naujos redakcijos priėmimą, institucijos, kuruojančios tautinių mažumų reikalus, atkūrimą vietoje reorganizuoto Tautinių mažumų ir išeivijos departamento, Tautinių bendrijų namų renovaciją ir plėtrą. Susitikime taip pat buvo keliamas klausimas dėl laidos negausioms tautinėms bendrijoms „Labas“ atkūrimo Lietuvos televizijoje. Susitikimo dalyviai išreiškė nuogąstavimus dėl būsimo Švietimo įstatymo, kuriuo, jų nuomone, gali būti susiaurinta galimybė tautinių mažumų mokyklose mokytis gimtąja kalba. LTBS pirmininkas dr. Adas Jakubauskas informavo, kad ilgus metus niekaip nepavyksta išspręsti klausimo dėl žemės sklypo maldos namams Vilniaus mieste. 

Tautinių bendrijų tarybos pirmininkas M. Gamzajevas padėkojo šalies
Prezidentei už susitikimą. Jo nuomone, tai valstybės dėmesio ir pagarbos ženklas Lietuvos tautinėms bendrijoms. Jis išreiškė viltį, jog tokie susitikimai taps tradiciniais.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė perdavė Tautinių bendrijų tarybos pirmininkui M. Gamzajevui Padėkos ir sveikinimo raštą  Lietuvos tautinių bendrijų tarybai.


Šaltinis: laikraštis „Lietuvos totoriai“ 131-132 numeris