JANUŠAUSKAS CHALILIS Pulkininkas, Kauno musulmonų religinės bendruomenės pirmininkas, Kauno mečetės statybos komiteto pirmininkas

 

Chalilis Janušauskas gimė 1876 m. kovo 8  d. Bazorų kai me, Vilniaus gubernijoje, Trakų apskrityje. Baigė Nežinsko gim naziją ir Kijevo karo mokyk lą (1898). Dešimt metų tarnavo Tiraspolio pulke. Keletą kartų buvo išrinktas karininkų garbės teismo nariu. Baigęs Aukštuo sius pedagogikos kursus, 1909 m. paskirtas auklėtoju Varšuvos Suvorovo kadetų kor puse. 1912 m. jam suteiktas pulki ninko laipsnis. Pilietinio karo dalyvis. Ko vėsi su bolševikais Denikino kariuomenėje Ukrainoje. 1920 m. grįžo į Lietuvą ir įsikūrė Kau ne. Pradėjęs dirbti paštininku, greitai padarė karjerą – 1926 m. tapo Lietuvos centrinio pašto skyriaus viršininku. Buvo mečetės Kauno mieste statybos komiteto iniciatorius ir pirmininkas (1930), Musulmonų religinės bendruomenės pirmininkas (1930). Apdovanotas Šv. Anos 2-ojo ir 3-iojo, Šv. Stanislovo 2-ojo ir 3-iojo laipsnio ordinais, atminimo medaliu 300 metų Romanovų dinastijai atminti. Buvo vedęs Mariją Bazarevs ką, pulkininko Juzefo Bazarevskio dukrą, Paryžiaus Sorbo nos universiteto absolventę. Mirė 1938 m. birželio 8 d. Palaidotas Bazorų totorių kapinėse.