Lietuvos totorių kariniai daliniai nuo 1795 m. iki XIX a. vidurio. Lenkija

Pasibaigus Napoleono karams, buvo sudaryta Lenkijos karalystė Rusijos imperijos sudėtyje, o taip pat karalystės kariuomenė, tačiau Lietuvos totorių dalinių neteko aptikti, nors pavieniui jie ir tarnavo. Prasidėjus 1831 m. sukilimui, Lenkijoje buvo bandoma sudaryti Lietuvos totorių dalinius, kaip antai 7-ąjį totorių raitosios kavalerijos pulką (daugiausia iš Augustavo krašto totorių); buvo sudarytas specialus Lietuvos totorių eskadronas (daugiausia iš karininkų ir puskarininkių). Jie turėjo pasiekti Lietuvą, kur privalėjo organizuoti ir apmokyti naujai suformuotus totorių dalinius. Tačiau minėtas eskadronas Lietuvos nepasiekė.